36. B_자스민앱솔루트_썸네일
자스민 앱솔루트 JasmineAbsolute

용량           5ml

​원산지       이란, 이탈리아, 모로코, 이집트, 인도, 프랑스 남부

추출 부위  

추출 방법   용매추출법

노트            베이스(BASE)

​사용법       연고형, 습포, 입욕, 흡입